ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม

50th Anniversary
RCOT Academic Conference 1/2021

โดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญชาว ENT ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้ธีมการประชุมคือ "วิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔" โดยการประชุมวิชาการในปีนี้จะจัดในรูปแบบของ Online ผ่านระบบ Zoom แบบ webinar ซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพทาง โสต ศอ นาสิก ทั้งแพทย์ พยาบาล นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมประชุม ดังนั้น เนื้อหาวิชาการที่ประชุมจะจัดให้มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชาของทางโสต ศอ นาสิก ให้มากที่สุด โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุจิตรา ประสานสุข และ อาจารย์ นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนาพิทักษ์ มาเป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาบูรพาจารย์ ๕๐ ปี และมีการจัดประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ในรูปแบบ Live สด มาร่วมกันเชียร์และลุ้นพร้อมกันในงานประชุมวิชาการครั้งนี้

คณะกรรมการผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรที่มากความรู้ความสามารถ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกของพวกเรา  

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ประธานวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น 2564

ขอ update ที่อยู่, email address, line ID และ เบอร์โทรของสมาชิกฯ

ผลประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านรอบตัดสิน

Program

Program Program Program Program

คณะอนุกรรมการจัดงานการจัดประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาวิน เกษกุล    ประธานอนุกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวิชา แก้วศิริ    อนุกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ    อนุกรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ จันทรพัฒนา    อนุกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กฤษฎา โกวิทวิบูล    อนุกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เจษฎา กาญจนอัมพร    อนุกรรมการ
๗. อาจารย์นายแพทย์ สาธิต ก้านทอง    อนุกรรมการ
๘. อาจารย์นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้ม      อนุกรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วรรณนิภา วัฒโนภาส    อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวงามรัตน์ ตรีรัสสพานิช    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

Venue

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)

ที่จอดรถใต้อาคาร SiPH

จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

https://www.rcot.org/

Secretariate Office:

Mind MAP Organizer Co., Ltd.
39 Tiwanon 24, Tiwanon Rd., Muang Nonthaburi 11000, Thailand
Phone: (+66) 81-701-8345
E-mail: rcot.live@gmail.com