ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น 2564

ประเภทของโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น
แบ่งเป็น 4 ประเภท
 1. ครูแพทย์
 2. วิชาการและวิจัย
 3. บริการทางคลินิก
 4. บริหาร หรือสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ราชวิทยาลัย วงการโสต ศอ นาสิก หรือระดับนานาชาติ
เกณฑ์ทั่วไป
 1. เป็นสมาชิกแพทยสภาที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาไม่น้อยกว่า 20 ปี
และมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
 1. เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งด้านครองตน ครองคน ครองงาน
 2. เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม
 3. เป็นผู้ที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมเป็นที่ประจักษ์
 4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ต่อผู้ป่วย และเพื่อนผู้ร่วมงาน
 5. ไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมจากแพทยสภา
ประเภทของโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น
 1. ด้านครูแพทย์
  • อุทิศตนเพื่อการสอนในระดับก่อนและ/หรือหลังปริญญา
  • ประสิทธิประสาทความรู้ทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
  • มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ และกระบวนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • เป็นแบบอย่างในการเป็นโสต ศอ นาสิกแพทย์ที่ดี
 2. ด้านวิชาการและวิจัย
  • มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน International Peer-reviewed Journals (ที่มีใน Pub-Med) โดยไม่นับรวมผลงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้มีการตีพิมพ์
  • มีการพัฒนาระบบที่ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้นักวิจัยอื่นๆ ผลิตผลงานวิจัยต่อยอด ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
  • มีผลงานวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อ Medical practice หรือ ระบบการทำวิจัยใน ประเทศไทยหรือนานาชาติ
  • หรือ ผลงานวิจัยมีผลกระทบ (Impact) ต่อระบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม
  • หรือ ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบาย
  • หรือ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง
 3. ด้านบริการทางคลินิก
  • มีผลงานบริการที่โดดเด่นด้านการรักษา การส่งเสริมป้องกัน และการฟื้นฟู
  • มีการพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
  • มีงานบริการที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อระบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม
  • มีผลงานด้านบริการที่ได้รับการยอมรับ
  • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงาน
 4. ด้านบริหาร หรือสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ราชวิทยาลัย วงการโสต ศอ นาสิก หรือระดับนานาชาติ
  • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำ และโดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงกว้างในระดับประเทศ หรือนานาชาติ
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
 1. สมาชิกราชวิทยาลัยฯประเภทสามัญ มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ทั้ง 4 ประเภท โดยสมาชิก 1 ท่านสามารถเสนอชื่อได้ประเภทละ 1 ชื่อ โดยระบุว่าเสนอในประเภทใด
 2. สถาบันฝึกอบรม สามารถเสนอในนามสถาบัน เสนอได้ทั้ง 4 ประเภท ประเภทละ 1 ชื่อ โดย ผู้ถูกเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในสถาบันนั้นๆ
 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สามารถเสนอได้ทั้ง 4 ประเภท โดยเสนอได้ประเภทละ 1 ชื่อ โดยผู้ถูกเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่สังกัดหน่วยงานนั้นๆ
อนุกรรมการจะพิจารณาตามคุณสมบัติและหลักฐานเชิงประจักษ์ หากผู้ที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด อาจพิจารณาเสนอชื่อให้ทางราชวิทยาลัยฯไม่ครบทุกประเภทได้
จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

https://www.rcot.org/

Secretariate Office:

Mind MAP Organizer Co., Ltd.
39 Tiwanon 24, Tiwanon Rd., Muang Nonthaburi 11000, Thailand
Phone: (+66) 81-701-8345
E-mail: rcot.live@gmail.com