RCOT Live 1/2021 Video Rerun

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
08.20-08.50
ประธานราชวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำกรรมการบริหารชุดใหม่ พ.ศ.2564-2566
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
Rhinology and Allergy
09.00-09.20
Future - COVID-19 and rhinology treatment: An international update
อ.ดร.นพ.ขจร เสรีศิริขจร
09.20-09.55
Past - Is the external sinus surgery still useful in the era of endoscopic sinus surgery?
รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ (Moderator)
ผศ.นพ.จักรพันธุ์ พรหมโสภา
อ.นพ.วิรัช จิตสุทธิภากร
10.00-10.40
Present - Current controversies and challenges in chronic sinusitis management
ผศ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร (Moderator)
อ.นพ.ไตรภูมิ สุวรรณเวช
อ.พญ.กังสดาล ตันจรารักษ์
10.40-10.50
อภิปรายซักถาม
10.55-11.35
Symposium 1: Management of hyperreactive airways
(สนับสนุนโดยบริษัทไทยโอซูก้า จำกัด)
รศ.ดร.นพ.มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
11.35-12.15
Symposium 2: GERD related disease management and novel agent in 2021 (สนับสนุนโดยบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด)
ผศ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล (Moderator)
ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
Pediatric Otorhinolaryngology
รศ.พญ.กิติรัตน์ อังกานนท์ (Moderator)
12.20-12.40
Pediatric sinusitis
พ.อ.หญิงอุศนา พรหมโยธิน
12.40-13.00
Pediatric subglottic stenosis
ผศ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร
13.00-13.20
FB in airway
อ.พญ.ปัณรสี บุณยบุตร
13.20-13.40
Difficult case FB in pediatric airway
ผศ.พญ.วรรณนิภา วัฒโนภาส
13.40-13.50
อภิปรายซักถาม
14.00-17.18
ประกวดการนำเสนองานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน
กรรมการจากสถาบันฝึกอบรม
อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
นอ.พิเศษ นพ.จงรักษ์ พรหมใจรักษ์ (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
ผศ.พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
รศ.พญ.กิติรัตน์ อังกานนท์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผศ.นพ.เทพ เศรษฐบุตร (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์))
พ.ท.ผศ.พนา กล่ำคำ (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พญ.ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร (โรงพยาบาลราชวิถี)
ผศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อ.นพ.ภาสวัต ศุภนิมิตรเจริญพร (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
เรื่องที่เข้าประกวด
14.00-14.18
1. Effect of self-exercise in patient with cervicogenic dizziness
พญ. ณัฐภรณ์ ท้วมใจดี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
14.20-14.38
2. The study of obstructive sleep apnea among the patients diagnosed with primary open-angled glaucoma, normal tension glaucoma and non-glaucomatous eye patients in Thai populations
นพ.ภคภูมิ สุกไสว (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
14.40-14.58
3. Development of Thai version of smell identification test using 16 items of familiar odors with 4 descriptors
นพ.กฤษณะ ปิติภากร (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
15.00-15.18
4. Treatment Outcomes of Oropharyngeal Squamous Cell Carcinomas in the Country with Low Prevalence of HPV infection
พญ.กวิตา อธิภาส (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
15.20-15.38
5. Efficacy of Gelfoam? with Platelet-rich plasma to repair the tympanic membrane perforation
พญ.วิทิตา อุเทนรัตน์ (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
15.40-15.58
6. The application of deep learning for polysomnography interpretation
นพ.ชลพัชร องอาจ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
16.00-16.18
7. Skull thickness in patients with craniofacial anomalies: critical information for installing bone conduction hearing implants
นพ.เมธิศ ชินะชัชวารัตน์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
16.20-16.38
8. Botulinum Toxin for Chronic Rhinitis: A Systematic Review and Meta-analysis
Dr.Kencho Rinzin (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
16.40-16.58
9. Application of the Milan System in major salivary gland cytopathology for reporting risk of malignancy
พญ.สุชัญญา สิทธิรังสรรค์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
17.00-17.18
10. Effect of intravenous vitamin C on chemotherapy adverse effects in nasopharyngeal cancer patients: A randomized double-blinded, placebo-controlled trial
พญ.ณัฐธิดา รอดสม (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
08.00-08.45
ปาฐกถาบูรพาจารย์ ๕๐ ปีราชวิทยาลัยโสตฯ
"50 ปีกับความก้าวหน้าของการตรวจทางโสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว"
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข
Otology, Neurotology and Audiology
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข (Moderator)
09.00-10.25
Newborn hearing screening
ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
อ.พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์
อ.นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น
10.30-10.50
Diagnostic hearing tests and hearing tests in children
ผศ.นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย
10.50-11.30
Auditory Brainstem Implant
ผศ.พญ.สุวัจนา อธิภาส (Moderator)
ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี
ผศ.พญ.มล.กัญญ์ทอง ทองใหญ่
11.30-11.40
อภิปรายซักถาม
11.45-12.25
Symposium 3: Managing upper airways cough: challenge and solution
(สนับสนุนโดยบริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด)
รศ.ดร.นพ. พงศกร ตันติลีปิกร
Facial Plastic
อ.นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล (Moderator)
12.30-12.50
Customized materials in craniomaxillofacial reconstructive surgery
พญ.นรินธร ศักดิ์ศรียุทธนา
12.50-13.10
Use of customized implants in the craniomaxillofacial reconstructive surgery
รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
13.10-13.50
From research to sustainable technology for Thai people. Design, research and development, additive manufacturing, sterilization and regulatory approval of personalized plates, and surgical guide solutions for mandible reconstruction and craniomaxilofacial reconstruction
รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน
13.50-14.10
Maxillofacial and mandibular reconstruction using customized 3D printing technology in daily practice
อ.นพ.วิศรุต สามัคคีธรรม
14.10-14.20
อภิปรายซักถาม
Sleep Otolaryngology
14.25-14.45
Evolution of OSA diagnosis and management: A paradigm shifting
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ
14.45-15.05
Evolution of palatal surgery for OSA
อ.พญ.นทมณฑ์ ชรากร
15.05-15.25
Updated in skeletal surgery for OSA
อ.พญ.ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร
15.25-15.45
Cannabis and OSA
ผศ.พญ.กรองทอง ถาวรานุรักษ์
15.45-16.05
OSA in the elderly
อ.พญ.นิธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร
16.05-16.15
อภิปรายซักถาม
วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
08.00-08.45
ปาฐกถาบูรพาจารย์ ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสตฯ
"กฎหมายและกรณีศึกษาที่แพทย์ ENT ควรทราบ"
อ.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
Head & neck symposium
From past & present to future of the head and neck surgery in Thailand
ผศ.ดร.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ (Moderator)
09.00-09.20
Reviewing the past
อ.นพ.สุนทร อันตรเสน
อ.นพ.ภักดี สรรค์นิกร
ศ.คลินิก.นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
09.30-10.20
Exploring the present
Development of CPG in head & neck cancer
อ.พญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์
Development of head & neck surgical techniques
ผศ.พญ.ดนยรัตน์ เรือนมากแก้ว
Innovation & robotic surgery in head & neck
รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี
Cutting edge in head & neck cancer research
ผศ.นพ.วรุตม์ พงศาพิชญ์
10.20-10.50
Spotlighting the future
รศ.นพ.กิตติ จันทรพัฒนา
อ.นพ.สิทธิ เชาวน์ชื่น
อ.นพ.พรเอก อภิพันธุ์
11.10-11.50
Foreign body in ENT throughout the half century
ศ.คลินิก.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
11.50-12.10
อภิปรายซักถาม
12.20-13.00
Symposium 4: Allergic rhinitis management in the COVID-19 era: Facts and evidences for clinical practice (สนับสนุนโดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด)
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ (Moderator)
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร
13.10-13.55
Research preparation in 21st century
 • Essential components for medical granting submission & research translation
 • รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
  13.55-14.05
  อภิปรายซักถาม
  14.10-14.55
  แพทย์ประจำบ้านผู้ชนะการประกวดวิจัย ๓ อันดับแรก นำเสนองานวิจัย
  15.00-15.15
  พิธีปิดงานประชุม
  จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

  https://www.rcot.org/

  Secretariate Office:

  Mind MAP Organizer Co., Ltd.
  39 Tiwanon 24, Tiwanon Rd., Muang Nonthaburi 11000, Thailand
  Phone: (+66) 81-701-8345
  E-mail: rcot.live@gmail.com