ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญพี่น้อง ENT ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ธีมการประชุม “วิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕” โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้จะจัดในรูปแบบ Hybrid meeting ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และสถานที่จัดประชุม ซึ่งเนื้อหาจะมีความทันสมัยและสอดคล้องเข้ากับสถานการณ์ทางด้านสุขภาพในปัจจุบัน ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยบุคลากรวิชาชีพทางโสต ศอ นาสิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแพทย์ พยาบาล นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • Neurotology: Update in Vestibular Assessment
  • Head and Neck & Laryngology: N0 Management in Head and Neck cancer
  • Allergy: The Journey to be Center of Excellence (COE) of World Allergy Organization (WAO) and How to set Allergic Clinic in Thai Practice
  • Rhinology: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
  • Pediatric ENT: Pediatric Cleft Palate: Treatment and Guidelines
  • Swallowing Session: Application of TNE and FEES
  • Sleep Otolaryngology: Common Pitfalls in OSA Diagnosis and Management
  • Facial Plastic: Facial Reanimation

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ จากวิทยากรที่มากความรู้และความสามารถ และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ของพวกเราได้เป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ประธานวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

Countdown to RCOT Live 1/2022

4-6 May 2022

Program

Last update 3 May 2022
Program Program Program Program Program Program Program Program Program

Symposium

Registration

  ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

ผู้ลงทะเบียน Online กรุณาใช้ link ที่ได้ส่งทาง Email เพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ลงทะเบียน Onsite กรุณาติดต่อรับป้ายชื่อที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน (ไม่มี Link ร่วมประชุม Online)

CME สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมหลัก วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 คะแนนรวมที่ท่านจะได้รับคือ 21.75 คะแนน และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม Workshop วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จะได้รับคะแนน CME เพิ่มเติมอีก 8.75 คะแนน

หากท่านต้องการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ คุณพิชญธิดา ร้องหาญแก้ว
โทรศัพท์มือถือ 080-9958284

คณะอนุกรรมการจัดงานการจัดประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาวิน เกษกุล    ประธานอนุกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวิชา แก้วศิริ    อนุกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ    อนุกรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ จันทรพัฒนา    อนุกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กฤษฎา โกวิทวิบูล    อนุกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เจษฎา กาญจนอัมพร    อนุกรรมการ
๗. อาจารย์นายแพทย์ สาธิต ก้านทอง    อนุกรรมการ
๘. อาจารย์นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้ม      อนุกรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วรรณนิภา วัฒโนภาส    อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวงามรัตน์ ตรีรัสสพานิช    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

https://www.rcot.org/

Secretariate Office:

Mind MAP Organizer Co., Ltd.
39 Tiwanon 24, Tiwanon Rd., Muang Nonthaburi 11000, Thailand
Phone: (+66) 81-701-8345
E-mail: rcot.live@gmail.com