ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการก้าวไกล

“50th Anniversary RCOT Academic Conference 2/2021”

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเชิญพี่น้อง ENT ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภายใต้ธีมการประชุม “วิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔” โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะจัดในรูปแบบ virtual meeting online ผ่านระบบ Zoom แบบ webinar ซึ่งเนื้อหาการประชุมจะมีความทันสมัย ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเต็มอิ่มเช่นเดิม โดยบุคลากรวิชาชีพทางโสต ศอ นาสิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแพทย์ พยาบาล นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  • ปาฐกถาบูรพาจารย์
  • สิ่งที่แพทย์หู คอ จมูกควรรู้ในการรับมือกับ COVID-19
  • ประสบการณ์ดี ๆ ใน ๕๐ ปีของราชวิทยาลัยฯ จากครูสู่ศิษย์ พี่สู่น้อง เพื่อนสู่เพื่อน ใน theme “How I do it?”
  • จริยธรรมในการตีพิมพ์และเสนองานวิจัย หรือ publication ethics ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่อง research integrity ทั้งในด้าน professional integrity และ research misconduct เช่น fabrication, falsification, plagiarism เป็นต้น

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ในวันแรกของงานประชุม (พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) จะมีอีก 3 กิจกรรมเด่น ได้แก่ พิธีแสดงความยินดีกับสมาชิกราชวิทยาลัยฯผู้ได้รับรางวัลโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔, พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกราชวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมทั้งสามจะจัดขึ้นในรูปแบบ online คณะกรรมการผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการก้าวไกลครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ดี ๆ จากวิทยากรที่มากความรู้และความสามารถ และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ของพวกเราได้เป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน เกษกุล
ประธานวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

Program

Last update October 19, 2021
Program Program Program Program Program
Registration

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Online Registration is Now Closed

หากท่านต้องการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ คุณพิชญธิดา ร้องหาญแก้ว
โทรศัพท์มือถือ 080-9958284

คณะอนุกรรมการจัดงานการจัดประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาวิน เกษกุล    ประธานอนุกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวิชา แก้วศิริ    อนุกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ    อนุกรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ จันทรพัฒนา    อนุกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กฤษฎา โกวิทวิบูล    อนุกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เจษฎา กาญจนอัมพร    อนุกรรมการ
๗. อาจารย์นายแพทย์ สาธิต ก้านทอง    อนุกรรมการ
๘. อาจารย์นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้ม      อนุกรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วรรณนิภา วัฒโนภาส    อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวงามรัตน์ ตรีรัสสพานิช    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สนับสนุนโดย

จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

https://www.rcot.org/

Secretariate Office:

Mind MAP Organizer Co., Ltd.
39 Tiwanon 24, Tiwanon Rd., Muang Nonthaburi 11000, Thailand
Phone: (+66) 81-701-8345
E-mail: rcot.live@gmail.com