RCOT Live 1/2022 Video Rerun

การประชุมวิชาการก้าวไกล ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565
"RCOT Academic Conference 1/2022"
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565

ห้องประชุมหลัก FIDELLA Grand Ballroom

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
08.00-08.30
Live Exhibition
08.30-09.00
พลตรีหญิง รศ.ปริยนันทน์ จารุจินดา เลขาธิการฯ เรียนเชิญ รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ ประธานวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเวทีและกล่าวรายงาน
พิธีมอบโล่แก่อาจารย์ดีเด่นประจำปี 2564
พิธีการแสดงความยินดีต่อบูรพาจารย์ผู้ทำชื่อเสียงให้กับราชวิทยาลัยฯ (ศ.เกียรติคุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข)
พิธีมอบเงินทุนวิจัยสำหรับแพทย์นอกสถาบันฝึกอบรม (กองทุนวิจัย คณิต มันตาภรณ์)
09.00-09.10
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล ประธานวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง เรียนเชิญประธานราชวิทยาลัยฯ เปิดงานประชุมวิชาการประจำปี และกล่าวรายงาน
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ ประธานวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม
09.15-10.30
Pediatric ENT session
รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ (Moderator)
Pediatric cleft palate: treatment and guidelines
น.ท.หญิง พญ.สาธนี งามสง่า
อ.นพ.ธนกฤต หว่านณรงค์
10.40-12.00
Facial plastic and reconstructive surgery session
Facial reanimation
10.40-10.55
Systematic approach to the facial palsy patient
ผศ.พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล
10.55-11.45
Facial reanimation: achieving the impossible
นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย
11.45-12.00
Ancillary procedures following facial paralysis
รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
12.00-12.15
Live Exhibition
12.15-13.15
Luncheon Symposium (สนับสนุนโดยบริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด)
Tailoring Therapy to Complete Control: Upper and Lower
รศ.นพ.วิรัช เกียรติศรีสกุล
Airway Symptoms in Allergic Rhinitis
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
13.25-14.00
Corporate Symposium (สนับสนุนโดยบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด)
The future of thyroid surgery
อ.นพ.ปรัชญา มณีประสพโชค
14.00-14.15
Live Exhibition
14.15-16.30
Head and Neck Laryngology Session
N0 Management in Head and Neck cancer
14.15-14.45
Neck metastasis evaluation
อ.นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล
14.45-15.15
N0 management in mucosal HN cancer
อ.นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา
15.15-15.40
N0 management in salivary gland cancer
ผศ.นพ.มนุพล ตั้งทองคำ
15.40-16.05
N0 management in thyroid cancer
อ.นพ.พนัส บิณศิรวานิช
16.05-16.45
Case discussion
อ.พญ.วัชรีพร ตีระมาศวนิช


ห้องประชุมหลัก FIDELLA Grand Ballroom

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565
08.00-08.20
Live Exhibition
08.20-09.00
Allergy session
The Journey to be Center of Excellence (COE) of World
ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค
Allergy Organization and How to set Allergic Clinic in Thai Practice
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
09.10-09.45
Corporate symposium (สนับสนุนโดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด)
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร (Moderator)
The impact of air pollution on allergic rhinitis and susceptibility to infection
อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร
09.50-11.20
Neurotology Session
Update in vestibular assessment
ผศ.พญ.ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล (Moderator)
Approach and Diagnosis
อ.พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส
Tests (vHIT, c-VEMP, o-VEMP, posturography)
อ.ดร.พญ.ภัทรวดี ประยืนยง
Management and Rehabilitation
อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
11.30-12.05
Corporate symposium (สนับสนุนโดยบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
Practical point of pilocarpine tablet in xerostomia treatment
รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี
12.05-12.15
Live Exhibition
12.15-13.15
Luncheon Symposium (สนับสนุนโดยบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด)
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร (Moderator)
12:15-12:20
Opening remarks
12:20-12:40
Evolving evidence in efficacy of HDM allergen immunotherapy
รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล
12:40-13:00
From evidence to treatment of HDM-Driven allergy patient with HDM SLIT-Tablet
อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร
13:00-13:15
Q&A and panel discussion closing
13.25-15.25
Swallowing Session
13.25-14.10
Application of TNE and FEES
อ.พญ.สุนันท์ องอาจ
14.15-14.50
Corporate Symposium (สนับสนุนโดยบริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด)
Update in EERD management: Role of alginic acid
ผศ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
14.50-15.25
Corporate Symposium (สนับสนุนโดยบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด)
Novel P-CABs: The new option for Reflux-related disease management
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
15.25-15.30
Live Exhibition
15.30-16.30
International session
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ (Moderator)
Open technique tympanomastoidectomy with partial mastoid obliteration
Prof. Dr.Tayfun Kirazlı
Surgical Management of OSA Patients-Current Understanding
Prof. Dr.Mustafa Gerek
Optic nerve decompression or Our experience with Mucormycosis in Covid Era
Prof. Dr.Metin Önerci


ห้องประชุมหลัก FIDELLA Grand Ballroom

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
08.00-08.20
Live Exhibition
08.20-09.45
Sleep otolaryngology session
08.20-09.05
Common pitfalls in OSA diagnosis and management: FAQ
รศ.นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ
อ.พญ.นทมณฑ์ ชรากร
อ.นพ.นฤวัต เกสรสุคนธ์
09.05-09.25
Update in sleep apnea surgery
อ.พญ.นิธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร
09.25-09.45
Myofunctional therapy for OSA
ผศ.พญ.กรองทอง ถาวรานุรักษ์
09.50-10.25
Corporate Symposium (สนับสนุนโดยบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด)
Chronic cough: evidence & today’s practice
รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล
10.25-10.30
Live Exhibition
10.30-12.10
Rhinology session
10.30-11.30
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 (New Thai allergic rhinitis guideline 2021)
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร (Moderator)
Definition and diagnosis
รศ.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ
Medical management
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
Immunotherapy
รศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล
11.30-12.10
Management of invasive fungal rhinosinusitis (during COVID-19 pandemic)
ผศ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร (Moderator)
รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
ผศ.พญ.กังสดาล ตันจรารักษ์
12.10-12.15
Live Exhibition
12.15-13.15
Luncheon Symposium (สนับสนุนโดยบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)
Sore Throat: A Major Symptoms of Omicron COVID-19 and How to Manage
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
13.25-14.00
พิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2564
14.10-14.15
การนำเสนอผลงานวิจัยจากแพทย์ผู้ชนะการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน
14.15-14.30
ประธานราชวิทยาลัยฯ กล่าวปิดการประชุม


จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

https://www.rcot.org/

Secretariate Office:

Mind MAP Organizer Co., Ltd.
39 Tiwanon 24, Tiwanon Rd., Muang Nonthaburi 11000, Thailand
Phone: (+66) 81-701-8345
E-mail: rcot.live@gmail.com