RCOT Live 2/2021 Video Rerun

การประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
"50th Anniversary RCOT Academic Conference 2/2021"
วันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
08.15-10.00
พิธีการมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ และประกาศนียบัตร และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
พิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ และประกาศนียบัตร สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และรางวัลการประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรูปแบบ Virtual
ประธานราชวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และพิธีมอบรางวัลโสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน รูปแบบ online
ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑
นำเสนอประวัติราชวิทยาลัยฯ
ประธานราชวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี
10.10-12.15
เรื่องร้อน ๆ ของ COVID-19 กับหมอ ENT
Video Rerun
ผศ.พญ.วรรณนิภา วัฒโนภาส (Moderator)
10.10-10.50
สร้างสุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในยุคโควิด-19
รศ.ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
อ.พท.ป.แม้นมาศ วรรณภูมิ
10.50-11.25
การจัดการระบบห้องตรวจหู คอ จมูกให้ปลอดภัย
ผศ.นพ.สุสัณห์ อาศนะเสน
11.25-12.00
Tracheostomy in COVID-19 era
ผศ.พญ.วรรณนิภา วัฒโนภาส
12.00-12.15
อภิปรายซักถาม
12.25-13.55
Luncheon Symposium: Intranasal steroid spray: The effects in the nose and beyond
(สนับสนุนโดยบริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด)
Video Rerun
รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์
รศ.นพ.อาชวินทร์ ตันไพจิตร
14.00-15.00
Corporate Symposium: Tracheostomy tube care during COVID-19 pandemic
(สนับสนุนโดยบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด)
Video Rerun
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล (Moderator)
Christopher Rassekh, M.D., FACS
รศ.นพ.ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี
ผศ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
15.10-16.50
How I do it? (Tip and pearl in rhinologic surgery)
Video Rerun
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร (Moderator)
15.10-15.40
Tips and pearls in basic endoscopic sinus surgery
รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์
อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร
ผศ.นพ.จักรพันธ์ พรหมโสภา
15.40-16.10
Endoscopic septoplasty: Tips and pearls
ผศ.นพ.เจตน์ ลำยองเสถียร
16.10-16.40
Key steps in preventing and dealing with ESS complications
รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
16.40-16.50
อภิปรายซักถาม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
08.00-08.45
"ปาฐกถาบูรพาจารย์ Early sleep medicine and pioneering sinus & skull base surgery at Ramathibodi Hospital: 1986 onwards"
Video Rerun
รศ.นพ.คณิต มันตาภรณ์
09.20-11.00
How i do it? (Tip and pearl in minimal invasive surgery)
Video Rerun
ศ.คลินิก พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา (Moderator)
09.20-09.50
Transoral thyroid surgery
อ.พญ.ปวีณา พิทักษ์สุรชัย
09.50-10.20
"Sialendoscopy"
อ.พญ.สุนันท์ องอาจ
10.20-10.50
Practical pearls & pitfalls in microlaryngeal surgery
อ.พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล
10.50-11.00
อภิปรายซักถาม
11.15-12.15
Corporate symposium: Practical use of povidone-iodine antiseptic in the prevention and treatment of common oropharyngeal infections
(สนับสนุนโดยบริษัท มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด)
Video Rerun
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
12.25-13.55
Luncheon Symposium: Holistic care in otolaryngology: Monitoring the patient's pathway with ear and respiratory
(สนับสนุนโดยบริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด)
Video Rerun
รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี (Moderator)
12.25-12.45
Do’s and don’ts in AR management
รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์
12.45-13.05
Maximizing patient’s chances of better outcomes from treatment with NAC
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
13.05-13.10
อภิปรายซักถาม
13.10-13.50
The modern management of vertigo & tinnitus in clinical practice and beyond
รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
13.50-13.55
อภิปรายซักถาม
14.00-15.00
Corporate Symposium: Update in management of Laryngopharyngeal Reflux (LPR): Where we are now, and where are we going?
(สนับสนุนโดยบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด)
Video Rerun
รศ.นพ.ภาวิน เกษกุล (Moderator)
ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
15.10-17.00
When and How I do it? (Tip and pearl in otologic surgery)
15.10-16.00
Facial nerve decompression
ผศ.พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์ (Moderator)
ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์
ผศ.นพ.ศรัญ ประกายรุ้งทอง
16.00-16.50
Surgery for attic cholesteatoma
พอ.พญ.สายสุรีย์ นิวาตวงศ์ (Moderator)
รศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย
อ.พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส
16.50-17.00
อภิปรายซักถาม
วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
08.50-11.00
How I do it? Tip and Pearl จากศิษย์สู่ครู พี่สู่น้อง
Video Rerun
ผศ.นพ.ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์ (Moderator)
08.50-09.40
Tip and pearl of laryngectomy surgery
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
09.40-10.05
Neck dissection: Easy to do
ผศ.พญ.วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน
10.05-10.50
How I do it?: Trick ที่พี่อยากเล่าให้น้องฟัง
อ.นพ.สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย
10.50-11.00
อภิปรายซักถาม
11.10-12.10
Publication ethics
Video Rerun
ศ.นพ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
12.25-13.55
Luncheon Symposium: Practical management of chronic rhinitis
(สนับสนุนโดยบริษัทเวียร์ทริศ (เมด้า ฟาม่าร์ ประเทศไทย) จำกัด)
Video Rerun
รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร (Moderator)
รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์
รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
14.00-15.00
Corporate Symposium: Friendly talk: Continuous use or as-needed intranasal corticosteroid for allergic rhinitis?
(สนับสนุนโดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด)
Video Rerun
รศ.ดร.นพ.หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์
อ.นพ.วิรัช จิตสุทธิภากร
15.10-17.10
How I do it? (Tip and pearl in Facial plastic surgery)
Video Rerun
อ.นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล (Moderator)
15.10-15.45
Tip and pearl in facial plastic
รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย
15.45-16.20
Tip and pearl in facelift
ผศ.พญ.ศริญญา อุราธรรมกุล
16.20-16.55
Aesthetic facial reconstruction: How I do it?
อ.นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล
16.55-17.10
อภิปรายซักถาม
17.10-17.30
พิธีการปิดการประชุมวิชาการก้าวไกล ๕๐ ปี ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
Video Rerun
รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
จัดโดย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

https://www.rcot.org/

Secretariate Office:

Mind MAP Organizer Co., Ltd.
39 Tiwanon 24, Tiwanon Rd., Muang Nonthaburi 11000, Thailand
Phone: (+66) 81-701-8345
E-mail: rcot.live@gmail.com